Center-logo

این بخش در طبقه چهارم بیمارستان واقع گردیده وبیماران جهت گذراندن دوره نقاهت پس ازعمل و مراقبتهای لازم پس از آن در این بخش بستری میشوند .