Center-logo

ICU-OH

بخش بیماری های جراحی قلبی عروقی می باشد كه بیمار بعد از جراحی قلب به این بخش منتقل شده و نیاز به 2 یا 3 روز مراقبت های ویژه در این بخش می باشد و در صورت صلاحدید پزشك پس از بهبودی ، بیمار به بخش  انتقال داده می شود ؛ این بخش در طبقه 1 واقع شده است و شامل: 4 تخت جهت ارائه خدمات به بیماران می باشد.