حلول ماه مبارک رمضان بر عاشقان مبارک...

یک دانه زتسبیح نماز سحرت را،یک بار به نام من محتاج بینداز،شاید همان دانه ی تسبیح دعایت یکباره بیفتد به دریای اجابت.طاعات مورد قبول حق...

**روابط عمومی بیمارستان مهرگان**