30 فروردین روز علوم آزمایشگاهی گرامی باد ...

تقدیم به همه سپید پوشان مهربان و بی ادعای آزمایشگاهی بخصوص سپیدپوشان پرتلاش و زحمتکش آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی مهرگان :

 در زیر میکروسکوپ تو پنجره ای است که نگاه تو را به حقیقت و عشق پیوند میزند...

آن دم که بودن را در باریکه ای نورانی مشاهده میکنی حقیقتی عاشقانه تو را فریاد میزند:

 که ای جستجوگرراستی ، جز تو هیچکس نمیتواند خداوندگار را اینگونه در آیات پنهان هستی تلاوت کند...

پس سلام و دروت باد آزمایشگاهی..  

 .***** 30  فروردین روز علوم آزمایشگاهی گرامی باد     *****

**********************

روابط عمومی بیمارستان مهرگان