انجام دومین جراحی قلب در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

دومین جراحی قلب در این مرکز با موفقیت انجام شد.بیمار در تاریخ 1397/09/06 در این مرکز بستری شد و در تاریخ 1397/09/09 توسط پزشکان حاذق آقای دکتر علی چنگیزی و آقای دکتر سعید فرزام مورد جراحی قرار گرفت.مرقبتهای لازم برای بیمار با حضور کادر درمان با تجربه و ماهر انجام گرفت و بیمار با شرایط جسمی مناسب در تاریخ 1397/09/15 ترخیص شد.