نشست مدیر عامل بیمارستان جناب آقای دکتر تبریزی با کادر درمان

نشست مدیر عامل با کادر درمان با حضور مدیر بیمارستان جناب آقای چگینی، مدیر اداری-مالی جناب آقای گلچین و مدیر پرستاری جناب آقای شکری برگزار گردید.هدف از این نشست آگاهی مسئولین از دغدغه ها و مشکلات پرسنل و ایجاد زمینه های مناسب برای کاهش این استرسها و ارائه خدمات مفید تر برای سیسم است.از اهداف دیگر این نشست ایجاد روحیه همکاری بیشتر بین سازمان و پرسنل و ایجاد آمادگی بیشتر برای گذر از بحرانهای اقتصادی می باشد.در این نشست مدیر عامل محترم بیمارستان سعی در ایجاد اطمینان شغلی برای پرسنل داشتند و اولویت را در هر شرایطی حفظ ایمنی بیمار و ارائه خدمت مناسب و بالا نگهداشتن رضایت بیماران بیان نمودند.