انجام اولین جراحی قلب در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

اولین جراحی قلب این مرکز توسط جراحان حاذق جناب آقای دکتر علی چنگیزی و جناب آقای دکتر سعید فرزام در تاریخ 1397/09/04 بر روی بیمار خانم 67 ساله انجام شدو بیمار با شرایط کاملا مناسب در تاریخ 1397/09/12 ترخیص شد