افتتاحیه بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان

بخش آنژیوگرافی و اولین مرکز جراحی قلب در بخش خصوصی که بیماران را از ارجاع به استانهای دیگر بی نیاز مینماید.

-پیشرفته ترین دستگاه آنژیوگرافی دنیا

-کیفیت بینظیر خدمات

-کادر پزشکی فوق تخصص و با تجربه

-تسریع در ارائه خدمات درمانی