گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان مهرگان