آریتمی های بطنی

آریتمی ها (اختالالت ضربان قلب) : 

آریتمی به هرگونه اختالل در ضربان قلب اطالق میشود، که میتواند نامنظم، بسیار تند و یا بسیار کند باشد .

انواع مختلف آریتمی ها کدامند؟

خیلی کند:

قلبی که در تمام اوقات خیلی کند میزند میتواند منجر به خستگی و سرگیجه شخص شود زیرا با کند شدن ضربان قلب، خون کافی به ارگانهای مختلف بدن نمیرسد. یک ضربان ساز(پیس میکر) میتواند ضربان قلب را در این شخص به حالت طبیعی برگرداند.

خیلی تند :

اگر قلب با ضربان بسیار تند بطپد حفرات فرصت پرشدن را پیدا نمیکنند و بنابراین قلب قادر به پمپ کردن خون کافی و در نتیجه اکسیژن به ارگانهای بدن نخواهد بود که در نهایت منجر به سرگیجه، سنکوپ و حتی ایست قلب میشود. بعضی تاکیکاردی ها در حفرات فوقانی و بعضی در بطنها روی میدهند.

اگر پزشک تندی ضربان قلب شما را تشخیص دهد، وی ممکن است تکنیکی تحت عنوان مانور والسالوا را به منظور کمک به کنترل تپش مختصر قلب، انجام دهد. این تکنیک به شرح ذیل است: دراز بکشید، سپس یک نفس عمیق کشیده و تا جایی که میتوانید نفس خود را نگه دارید. سرفه کردن نیز اثر مشابهی ایجاد مینماید. متاسفانه این مانور همواره پاسخ نمیدهد. اما اگر دارای عالیم شدیدی مانند سبکی سر، تنگی نفس یا درد سینه هستید و یا در صورتیکه این عالیم بعد از انجام مانور همچنان در شما وجود دارند، سریعا به بیمارستان مراجعه کنید. شما دراز بکشید و بالفاصله فردی با اورژانس (115)تماس بگیرد.

در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

برای مشاهده فایل آموزشی زیر ، بر روی آن کلیک کنید تا دانلود شود:

4.pdf


در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک

در صورت بروز عالیم حمله قلبی چه کاری باید انجام داد؟

در اسرع وقت اورژانس111 را خبرکنید و به بیمارستان مراجعه نماید بهتر است شما با نخستین نشانههای حمله قلبی درخواست کمک نمایید. به این ترتیب امکان درمان موثر و زودهنگام فراهم میشود.اقدامات ابتدایی الزم برای فرد دچار حمله قلبی را یاد بگیرید، در این صورت شروع سریع درمان ابتدایی حمله قلبی پیش از رسیدن پرسنل اورژانس امکان پذیرخواهد بود با پزشکتان درباره احتمال بروز حمله قلبی گفتگو کنید و درباره نحوه مقابله با حمله قلبی مشورت کنید. برای مثال اینکه آیا باید آسپیرین بخورید و از نیتروگلیسیرین (قرص زیرزبانی) استفاده کنید .اگر شما در معرض خطر میباشید با خانواده، دوستان و همکاران خود درباره نشانههای هشداردهنده حمله قلبی و بهترین درمان ممکن صحبت کنید .بدانید که در نزدیکی شما چه کسی از نحوه احیای قلبی ریوی اطالع دارد تا درصورت لزوم از او کمک بگیرید. اگر دسترسی به اورژانس امکان ندارد، شماره تلفن مرکز فوریتهای منطقه خود را به حافظه تلفنتان بدهید (اعم از آتش نشانی121، آمبوالنس یا پلیس 111) آدرس نزدیکترین بیمارستان دارای خدمات 22 ساعته به بیماریهای قلبی را نیزیادداشت نموده و آن را در دسترس قرار دهید.

عوامل افزایش دهنده خطر :

 • بیماری قلبی
 • تب
 • پرکاری تیرویید
 • استرس ؛
 • اضطراب سیگار کشیدن
 • مصرف بعضی از مواد و داروها، مثل کافئین ، کوکایین ، افدرین یا سایر داروهای تقویت کننده دستگاه سمپاتیک