نارسایی احتقانی قلب

 

نارسایی احتقانی قلب :

قلب به عنوان تلمبهای عمل میکند که خون را در بدن خون باید به طور متوسط در هر .به گردش درمیآورد دقیقه یک بار بدن را به طور کامل دور بزند و اگر نتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد نارسایی قلبی به وجود میآیداز شایعترین عوامل ایجاد کننده نارسایی قلبی،بیماریهای عروقی قلب (مانند سکته قلبی) و فشار خون باالست ممکن است فردی به فشار خون باال مبتال باشد اما هیچگونه عالمتی نداشته باشد، خیلی از افراد اولین بار با عوارض ناشی از پرفشاری خون مثل ( آب آوردن ریه ) به پزشک مراجعه میکنند و عدهای نیز به طور اتفاقی متوجه فشار خون باال میشوند به هر حال یکی از مهمترین عوارض فشارخون، نارسایی قلبی است و وقتی هم که نارسایی قلبی پیشرفت کند، مایع در ریه جمع میشود و عوام «میگویند »ریه اش آب آورده است .

چه عواملی باعث نارسایی احتقانی قلب می شود ؟

تنگی سرخرگ-حمله قدیمی قلبی-افزایش فشارخون- بیماری دریچه ای قلب-بیماری اولیه ماهیچه ای قلب- نواقص داخل قلب-عفونت دریچه ای قلب

              

 علائم نارسایی قلبی :

شایعترین و اولین علامت نارسایی قلبی شایعترین و اولین عالمت نارسایی قلبی، تنگی نفس است که بر حسب شدت به ترتیب به صورت تنگی نفس فعالیتی، تنگی نفس در حالت درازکش، تنگی نفس حملهای شبانه و باالخره شدیدترین حالت همان آب آوردن ریهها می باشد. نکته دیگر این که وقتی مایع در بدن جمع می شود، خود را به صورت افزایش وزن و ورم نشان میدهد. یعنی در طول روز که شخص در حالت ایستاده است در پاها و در صورت بیحرکتی طوالنی مدت در ساکروم ( انتهای ستون فقرات) به وجود میآید ضعف و خستگی هم به دنبال کارهای روزمره در این بیماران دیده میشودهمانطور که مشکالت گوارشی، به صورت بیاشتهایی، سوءهضم، یبوست، گاهی دیده میشود .

 

       

برای مطالعه بیشتر ، بر روی فایل زیر کلیک کنید تا دانلود شود :

2.pdf