درمانگاه تخصصی اطفال

درمانگاه تخصصی اطفال دکتر محمد نیک پندار :

ساعات مراجعه همه روزه بجز دوشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 17الی 20:30