هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1

آقای دکتر محسن تبریزی

مدیرعامل

جراح چشم

2

آقای دکتر مهدی خانلری

عضو هیئت مدیره

جراح چشم

3

آقای دکتر مهدی ابتهاج

عضو هیئت مدیره

بیهوشی

4

آقای دکتر سهراب صالحی

عضو هیئت مدیره

اورولوژی

5

آقای دکتر سعید طرلان

عضو هیئت مدیره

فوق تخصص جراحی کودکان

 لیست هیئت مدیره بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهرگان