داروخانه

 

داروخانه بیمارستان فوق تخصصی مهرگان واقع در لابی از بدو تاسیس بیمارستان فعالیت خود را آغاز کرده و به شکل زیر انجام وظیفه مینماید:
  • تهیه داروهای سراسری سهمیه بیمارستانی
  • تهیه تجهیزات مصرفی عمومی
  • تهیه تجهیزات مصرفی تخصصی به سفارش پزشکان بیمارستان
  • نگهداری استاندارد دارو وتجهیزات بیمارستانی

 

شماره تماس مستقیم : 33358399

شماره داخلی : 542